Drogi w powiecie Kołobrzeskim i zaplecze sprzętowe

O firmie

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu jest jednostką organizacyjną powiatu kołobrzeskiego utworzoną z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1027), która działa w oparciu o Regulamin organizacyjny nadany uchwałą Zarządu Powiatu w Kołobrzegu.

W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych ZDP wykonuje roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające, polegające głównie na uzupełnianiu ubytków w nawierzchniach, likwidacji spękań i rakowin. Dba o prawidłowe oznakowanie dróg, utrzymanie oraz usuwanie drzew rosnących w pasie drogowym, jeżeli zagrażają bezpieczeństwu ruchu, a także okresowo przeprowadza kontrolę stanu dróg i mostów. Działania te mają głównie na celu utrzymanie dróg powiatowych w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczny przejazd. Ponadto ZDP prowadzi inwestycje drogowe i gruntowne remonty dróg powiatowych.

Obecnie jednostka zarządza drogami powiatowymi znajdującymi się na terenie sześciu gmin o łącznej długości 279,087 km oraz administruje ulice na terenie miasta Kołobrzeg o długości 16,968 km i 7,685 km w mieście Gościno. Całkowita długość dróg powiatowych stanowi 303,740 km.

Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych to teren obejmujący obszar o powierzchni 2 hektarów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zabudowaniami, specjalistycznym sprzętem drogowym i zapleczem magazynowym.

Jednostka zatrudnia 34 pracowników, w tym 10 osób administrujących zadania ZDP. Pozostałą część stanowią pracownicy techniczni wykonujący prace w terenie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu jest jednostką drogową, która we własnym zakresie prowadzi szereg zadań na drogach powiatowych. Dzięki czemu w każdym czasie istnieje gotowość do podjęcia prac, nie będąc zależnym od możliwości sprzętowych i osobowych firm wykonawczych.

Prace drogowe wykonywane na terenie powiatu prowadzone są przy użyciu specjalistycznego sprzętu będącego własnością ZDP w Kołobrzegu, w skład którego wchodzą:

 • samochód KRAZ;
 • dwa samochody URAL;
 • pięć samochodów STAR;
 • ciągnik C 360;
 • ciągnik C 360 + mini koparka;
 • dwa ciągniki MTZ;
 • ciągnik New Holland + osprzęt (kosiarka bijakowa, głowica do pogłębiania rowów oraz głowica do podcinania gałęzi);
 • ciągnik Belarus + osprzęt (kosiarka do trawy i krzaków);
 • samochód DAF;
 • samochód STAR z podnośnikiem koszowym;
 • koparko–ładowarka HIDROMEK;
 • koparko–ładowarka KRAMER;
 • recykler;
 • równiarka drogowa MISTA (dzięki której możliwe jest utrzymanie dróg gruntowych w ciągłej przejezdności);
 • samochód Polonez;
 • dwa samochody Lublin;
 • samochód Gazela;
 • zamiatarka uliczna Volvo/Bucher.

Nadto, jednostka posiada drobny sprzęt typu: pługi odśnieżające, piaskarki, kosiarki, zagęszczarki, walec, podkaszarki, itp.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl