Kontakt - Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

Kontakt

alt

Magdalena Dąbrówka

tel. (094) 35 288 10

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dyrektor

 

"...Drogi powiatowe powiatu kołobrzeskiego, na tle innych w całym województwie prezentują się dostatecznie, dzięki poprawnej wieloletniej   pracy służb utrzymaniowych. Jednak wykonywane zabiegi, zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach, są daleko niewystarczające zarówno pod względem ich ilości jak i charakteru.Dlatego też, sieć dróg powiatowych na terenie powiatu kołobrzeskiego, należy uznać, za będącą w stanie najwyższego zagrożenia. Ocena ta dotyczy również pozostałych kategorii dróg, jednak drogi powiatowe, z powodu najsłabszej konstrukcji i najtrudniejszej sytuacji finansowania, znajdują się w sytuacji najgroźniejszej...”

alt

Grażyna Kwiecień

tel. (094) 35 288 10

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Sekretarka

 

 • prowadzenie obsługi sekretariatu oraz obsługi interesantów
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej i obiegu dokumentów
 • przyjmowanie zapotrzebowań na materiały biurowe oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich rozchodowanie
 • prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania                      oraz pozostałymi drukami
 • prowadzenie obsługi poczty ZDP
 • prowadzenie składnicy akt ZDP oraz ponoszenie odpowiedzialności za powierzone do składnicy dokumenty

alt

Lesława Ziółkowska

tel. (094) 35 285 84

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Główna Księgowa Zarządu Dróg

 

 • przygotowanie i realizacja planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
 • terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami
 • przygotowywanie wniosków do Zarządu Powiatu w sprawie korekty planu finansowego jednostki
 • planowanie funduszy płac dla ZDP oraz realizacja wypłat wynagrodzeń    i innych należności wynikających z zatrudnienia w ZDP
 • nadzór i kontrola obsługi kasowej
 • prowadzenie kontroli finansowej Zarządu Dróg Powiatowych                      w Kołobrzegu

alt

Alicja Mączyńska

tel. (094) 35 285 81

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Specjalista ds. finansowo - kadrowych

 

 • obsługa kasy ZDP
 • kontrolowanie terminów płatności zobowiązań ZDP (faktur VAT, podatków, opłat itp.)
 • sporządzenie przelewów bankowych
 • prowadzenie księgowości materiałowo - wartościowej paliw i materiałów drogowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników
 • sporządzanie list płac pracowników ZDP oraz list wypłat należności wynikających z zawartych umów
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dot. ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych

alt

Irmina Andrzejewska

tel. (094) 35 285 85

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Specjalista ds. inwestycji

 

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci dróg powiatowych
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania           i ochrony dróg oraz obiektów mostowych i przepustów na drogach powiatowych
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej drogowej i mostowej
 • prowadzenie procesu inwestycyjnego
 • prowadzenie przeglądów międzygwarancyjnych robót inwestycyjnych
 • uczestnictwo w odbiorach i rozliczeniach inwestycji

alt

Czesław Malinowski

tel. (094) 35 285 82

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Specjalista ds. utrzymania dróg i mostów

 

 • wydawanie warunków technicznych dla robót prowadzonych w pasach drogowych
 • prowadzenie prac z zakresu gospodarki gruntami
 • uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego
 • analiza projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji                             o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgłoszenia wniosków z tym związanych
 • nadzorowanie prac remontowych i utrzymaniowych prowadzonych na terenie dróg powiatowych
 • prowadzenie okresowych kontroli dróg, obiektów mostowych                      i przepustów oraz ich oznakowania

 

alt

Joanna Tułacz

tel. (094) 35 285 86

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Inspektor ds. zajęcia pasa drogowego i ochrony środowiska

 

 • przygotowanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg powiatowych
 • przygotowanie zezwoleń na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym dróg powiatowych
 • przygotowanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
 • przygotowanie zezwoleń na budowę lub przebudowę zjazdów przez właścicieli gruntów przyległych do drogi
 • naliczanie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych oraz nakładanie kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami
 • dokonywanie odbiorów technicznych pasa drogowego po zakończeniu robót, na które wydano zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej (opracowywanie planów wyrębu i planu nasadzeń drzew w pasach drogowych dróg powiatowych)
 • prowadzenie i uaktualnianie ewidencji dróg, mostów, skrzyżowań dróg    z koleją, odcinków przełomowych, znaków geodezyjnych, miejsc niebezpiecznych itp.

 

alt

Paulina Łysoń

tel. (094) 35 285 85

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Inspektor ds. planowania i zamówień publicznych

 

 • wyszukiwanie, identyfikowanie, opracowanie oraz rozliczanie wniosków   o dofinansowanie z funduszy unijnych i innych dostępnych środków zewnętrznych w dziedzinie drogownictwa
 • przygotowanie, przeprowadzanie i rozliczanie przetargów dotyczących przebudowy, budowy i utrzymania dróg finansowanych przy udziale funduszy UE oraz innych środków krajowych i zagranicznych
 • przygotowywanie procesu przetargowego dla utrzymania i budowy dróg, mostów i przepustów oraz materiałów eksploatacyjnych i biurowych
 • przygotowywanie sprawozdań dotyczących utrzymania dróg powiatowych oraz ponoszenia nakładów rzeczowych i finansowych
 • przygotowanie umów i ich finansowe rozliczanie

alt

Arkadiusz Blachowski

tel. (094) 35 285 87

 

Inspektor ds. zaopatrzenia i zaplecza

 

 • organizowanie zaopatrzenia w materiały i urządzenia dla potrzeb ZDP
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego i gospodarką remontową sprzętu, środków transportowych oraz zaplecza ZDP
 • wnioskowanie o dokonanie zakupu, przeprowadzenie remontu i modernizacji maszyn, urządzeń i środków transportowych oraz zaplecza ZDP
 • prowadzenie gospodarki magazynowej
 • wydawanie kart drogowych, raportów dziennych i rozliczenie paliwa oraz kontrola faktur dotyczących zakupionego paliwa pod względem merytorycznym
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątku ZDP oraz dróg i mostów

 

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl