Co się robi na drogach w Powiecie Kołobrzeskim

WSTRZYMANIE RUCHU NA ULICY WYLOTOWEJ W KOŁOBRZEGU

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu informuje, że w związku z prowadzoną przebudową ulicy Wylotowej w Kołobrzegu w dniach 19, 20, 21, 22 oraz 23 sierpnia 2019 r. w godzinach 7:00 – 19:00 zostanie zamknięty dla ruchu odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Bałtycka do skrzyżowania z ulicą Jedności Narodowej.

Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

 

PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W MIEJSCOWŚCI CHARZYNO - ETAP III

W dniu 12 lipca 2019 r. podpisana została pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Powiatem Kołobrzeskim umowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.:„Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno - droga powiatowa nr 3317z (stary numer 0267Z) Niemierze - Ząbrowo - etap III”.

W ramach tej inwestycji zostanie przebudowany odcinek o długości 396 m. To będzie trzeci i zarazem ostatni etap przebudowy ulicy Szkolnej w Charzynie, dwa poprzednie etapy zostały wykonane w roku ubiegłym.

Modernizacja polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, budowie chodników i zjazdów z kostki brukowej, przebudowie skrzyżowania, odtworzeniu, oczyszczeniu i wyprofilowaniu rowów przydrożnych oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Szacunkowy koszt całej inwestycji (roboty budowlane oraz nadzór) wynosi 1 076 391,56 zł, z czego 538 195,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast pozostałą kwotę Powiat Kołobrzeski sfinansuje z własnego budżetu.

alt

 

Przebudowa drogi powiatowej Rościęcino – Rzesznikowo

W czwartek dokonano odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino - Rzesznikowo od miejscowości Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II – od km 18+900,00 do km 22+359,56”.

Inwestycję odbierali przedstawiciele inwestora oraz wykonawcy tj. firmy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń.

Jest to inwestycja Powiatu Kołobrzeskiego, na którą dofinansowanie uzyskano z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019oraz z Gminy Rymań.

 

Na odcinku 3,460 km wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna, zatoki autobusowe,  zjazdy indywidualne i publiczne, przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, utwardzono pobocza. Usuniętych zostało 155 drzew kolidujących z inwestycją oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

alt

 

Przebudowa ulicy Karlińskiej w Gościnie na wstępnej liście rankingowej

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Powiat Kołobrzeski do rządowego programu zgłosił zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3300Z - ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej w Gościnie”. Wnioskuje o dotację w wysokości 1 572 770,00 zł (koszt inwestycji oszacowano na 3 200 000,00 zł). Ten wniosek sklasyfikowano na 3 miejscu wstępnej listy rankingowej.

alt

alt

 

 

Nabór na wolne stanowisko pracy

Inspektor ds. zaopatrzenia i zaplecza

 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3309Z ROŚCIĘCINO - RZESZNIKOWO

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II – od km 18+900,00 do km 22+359.56.

 

Od sierpnia br. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz  w oparciu o partnerskie porozumienie z Gminą Rymań przebudowywana jest droga powiatowa nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo. Wykonawcą jest firma PBDI S.A. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A. z Torunia.

 

Przebudowa dotyczy drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II – od km 18+900,00 do km 22+359.56. Droga po przebudowie będzie posiadać nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości  3,460 km i szerokości 7,0 m. Wykonane zostaną dwie zatoki autobusowe, dojście do zatok autobusowych, 11 zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowanych zostanie 6 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz odtworzone zostanie odwodnienie korpusu drogowego. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome na całym wnioskowanym odcinku objętym przebudową.

Ponadto usuniętych zostało 155 drzew kolidujących z inwestycją oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Obecnie w związku z prowadzonymi robotami na ww. odcinku drogi nr 3309Z odbywa się ruch wahadłowy - za utrudnienia przepraszamy.

 

Wartość całkowita  projektu wynosi 5 732 737,00  zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 837 868,00 zł, pozostałą część, tj.  2 837 869,00 zł, finansuje Powiat Kołobrzeski i Gmina Rymań.

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca listopada 2017 r.

 

alt  alt

alt  alt

Foto: ZDP w Kołobrzegu i PBDI S.A. Toruń

 

Przebudowa chodnika przy ul. Wylotowej w Kołobrzegu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu realizuje inwestycję związaną z przebudową chodnika przy drodze powiatowej,

ul. Wylotowej w Kołobrzegu od skrzyżowania z ul. Jedności  Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką.

W ramach zadania wykonana zostanie wykonana:

- przebudowa chodnika o średniej szerokości 2m z kostki betonowej brukowej,

- przebudowa  zjazdów z drogi powiatowej w obrębie przebudowywanego chodnika oraz

- budowa miejsc postojowych.

Inwestycja realizowana jest siłami własnymi ZDP w Kołobrzegu.

Koszt inwestycji w wysokości 90 000,00 zł, zostanie sfinansowany ze środków własnych powiatu.

Termin realizacji inwestycji: maj – czerwiec 2017 r.

alt

alt

alt

Fot. ZDP w Kołobrzegu

 

 

Nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze powiatowej od m. Niemierze do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 102.

W miesiącu marcu br., Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zawarł porozumienie z Konsorcjum firm DragadosiPolaqua,realizującym inwestycję związaną z przebudową drogi ekspresowej S-6 na odcinku od węzła Kiełpino do węzła Kołobrzeg Zachód.

Porozumienie dotyczyło ustalenia zasad korzystania z dróg powiatowych poprzez transport materiałów oraz sprzętu w celu realizacji ww. inwestycji.

W ramach porozumienia Konsorcjum firm Dragadosi Polaquazobowiązało się do naprawy użytkowanych odcinków dróg powiatowych.

Konsorcjum własnymi siłami i na własny koszt, na odcinku drogi powiatowej nr 3316Z od miejscowości Niemierze do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 102,wykonało:

- nową nawierzchnię bitumiczną z masy mineralno – asfaltowej oraz

- utwardzenie poboczy kruszywem na całej długości.

Inwestycja została zrealizowania w miesiącu czerwcu br.

 

alt  alt

Fot. ZDP w Kołobrzegu

 

Nowa zatoka parkingowa przy ul. IV Dywizji WP w Kołobrzegu

Przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu powstanie nowa zatoka parkingowa z betonowej kostkina 10 miejsc postojowych.

Z parkingu korzystać będą mogli mieszkańcy oraz turyści odwiedzający m.in. Camping Baltic znajdujący się przy ul. IV Dywizji WP.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych powiatu. Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.
Koniec prac przy budowie zatoki przewidziany jest w pierwszej połowie kwietnia br.

 

alt

alt

        

 

Fot. ZDP w Kołobrzegu

 

 

 

Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu

W dniu  04 kwietnia br. Firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa, rozpoczęła prace związane z przebudową ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu.

Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 271 m. Ulica po przebudowie posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego o szerokości 7,0  m, chodnik oraz ścieżkę rowerową. Przebudowane zostaną wszystkie zjazdy, zatoki parkowania orazskrzyżowanie z ul. Łopuskiego, na którym wykonane zostanie poszerzenie. W ramach przebudowy wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe orazwykonana zostanie zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów.Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak bariery oraz znaki aktywne.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Partnerem współfinansującym zadanie jest Miasto Kołobrzeg, które udziela ze swojego budżetu Powiatowi pomocy finansowej w kwocie 310.000,00 zł.
Zakończenie inwestycji planowane jest do końca czerwca br.

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.011.955,87 zł.

 

 

Fot. ZDP w Kołobrzegu

 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowści Skoczów

Dzięki porozumieniu Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego i Gminy Dygowo, mieszkańcy miejscowości Skoczów będą mieli nowy chodnik.

Nieco ponad 194 tys. złotych ma kosztować budowa chodnika w miejscowości Skoczów – przy drodze powiatowej numer 3341Z Strachomino - Skoczów. Wykonawcą robót będzie Zakład Usługowo – Handlowy Robert Małyszek, ul. Kochanowskiego 3B, 76-020 Bobolice.

Powstanie nowy chodnik o długości około 770 metrów i szerokości 1,5 m. Przy budowie nowego chodnika w miejscu występowania skarp mają zostać zamontowane barierki ochronne.
Już pod koniec listopada tego roku mieszkańcy będą mogli bezpiecznie poruszać się wzdłuż dogi powiatowej w miejscowości Skoczów.

alt

 

Prace budowlane przy ul. IV Dywizji WP w Kołobrzegu

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu w ramach przebudowy sieci ciepłowniczej w pasie drogowym ul. IV Dywizji WP w Kołobrzegu wykona budowę zatok parkingowych. Powstanie 90 nowych miejsc postojowych. Termin zakończenia prac wyznaczono na koniec czerwca br.

alt

Więcej…

 

Trwają prace związane z przebudową ulicy Lubkowickiej w Gościnie

Prace związane z przebudową ulicy Lubkowickiej w Gościnie wchodzą w fazę zaawansowanych robót budowlanych. Obecnie dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji deszczowej, ułożona została podbudowa pod drogę i część chodnika. Ponadto układana jest nawierzchnia z kostki na zjazdach, wbudowane zostały też krawężniki. Przez kolejne tygodnie kontynuowane będą prace związane m.in. z budową ciągu pieszego, ułożeniem nawierzchni pozostałych zjazdów oraz poszerzeniem nawierzchni. W kolejnych miesiącach planowane jest rozpoczęcie układania mas asfaltowych oraz budowa oświetlenia ulicznego.

Zakończenie wszystkich prac planuje się na koniec lipca 2016 roku.

Zgodnie z przedłożoną ofertą realizacja prac budowlanych ma kosztować 1.631.298,79 złotych. Wykonawcą przebudowy jest firmaSTRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

alt

Więcej…

 

Zakończono budowę chodnika w Stramnicy

W maju zakończona została budowa chodnika w miejscowości Stramnica. To był ostatni etap inwestycji, która obejmowała odcinek od km 0-040,00 do km 0+205,00. Wykonawcą robót była firma Zakład Usług Drogowo – Mostowo - Transportowych Jan Kruszewski, Redlino 50, 78-200 Białogard.

alt

Więcej…

 

Uzupełnianie poboczy wzdłuż drogi Gościno - Kamica

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zakończyli prace związane z uzupełnieniem poboczy wzdłuż drogi powiatowej Gościno – Kamica destruktem uzyskanym ze sfrezowanej nawierzchni ulicy IV Dywizji WP w Gościnie. Uzupełnione zostały pobocza na całym odcinku wspomnianej powyżej drogi powiatowej na długości 3 km.

alt

Więcej…

 

Budowa chodnika przy ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu

Przy ulicy Mazowieckiej w mieście Kołobrzeg pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonują prace związane z przebudowaną chodnika o powierzchni około 600 m2.

alt

 

Budują kolejny odcinek chodnika w Stramnicy

Trwa budowa chodnika w miejscowości Stramnica. To ostatni etap inwestycji, która obejmuje odcinek od km 0-040,00 do km 0+205,00. Wykonawcą jest firma Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski, Redlino 50, 78-200 Białogard.

Zgodnie z umową prace powinny się zakończyć do 30 czerwca 2016 r.

alt

 

Przebudowa ulicy Lubkowickiej w miejscowości Gościno

Firma Strabag Sp. z o.o. wyłoniona w postępowaniu przetargowym prowadzi prace związane z przebudową ulicy Lubkowickiej w miejscowości Gościno.

Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 1 km. Ulica po przebudowie posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną z betonu asfalotowego o szerokości 5,5 m, ciąg pieszy o szerokości 1,5 m. Przebudowane i wybudowane zostaną zjazdy. W ramach przebudowy wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe.

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca lipca br.

alt

Więcej…

 

Prace porządkowe na drodze powiatowej Trzynik – Siemyśl

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych wykonują kompleksowe czyszczenie pasa drogowego polegające na wycięciu krzaków oraz zebraniu gałęzi w ciągu drogi Trzynik – Siemyśl.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej uzupełniane są również pobocza.

alt

 

Budują kolejny odcinek chodnika w Stramnicy

Trwa budowa chodnika w miejscowości Stramnica. To drugi etap inwestycji, która obejmuje odcinek od km 0+205,00 do km 0+360,00. Wykonawcą jest firma EKO-INSBUD Sp. z o.o. z Bonina.

Koszt inwestycji to 115 005,00 złotych. Zgodnie z umową prace powinny się zakończyć do 30 listopada.

alt

Więcej…

 

Porządkowanie drogi powiatowej Rymań - Powalice

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych wykonali prace związane z porządkowaniem pasa drogowego wzdłuż drogi powiatowej Rymań - Powalice. W ramach robót zostały uzupełnione pobocza, podcięte gałęzie drzew oraz wycięte zakrzaczenia.

alt

Więcej…

 

Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 3355Z w Korzystnie - etap I

W październiku br. rozpoczęto budowę I etapu  chodnika oraz ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3355Z w Korzystnie.

W ramach realizowanych prac wykonany zostanie chodnik oraz ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej (ul. Starynowska) z ul. Juliusza Kossaka w m. Kołobrzeg (km 0+000,00) do zjazdu z ul. Kwiatów Polskich wraz ze zjazdem (km 0+509,00).

Wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRIN” Jacek Zadka, ul. Leśna 20, 78-132 Grzybowo.

alt

Więcej…

 

Nowe murki oporowe w miejscowości Skoczów

W miejscowości Skoczów pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonują nowe murki oporowe podtrzymujące masy ziemi oraz zapobiegające jej przemieszczaniu się. Nowe ścianki oporowe zostaną wykonane z płyt ażurowych.

alt

Więcej…

 

Wycinka zakrzaczeń przy drodze Pobłocie Małe – Robuń

Pracownicy interwencyjni Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu  zajmują się wycinką zakrzaczeń przy drodze powiatowej Pobłocie Małe - Robuń. Działania te prowadzone są w celu poprawy widoczności na drogach.

alt

 

Budowa chodnika w miejscowości Pobłocie Małe

W ramach umowy partnerskiej w miejscowści Pobłocie Małe wykonany zostanie chodnik na długości około 500 mb. W ramach pomocy Powiat Kołobrzeski przekazał Gminie Gościno materiały budowlane, zaś Gmina zobowiązała się wykonać inwestycję.

alt

Więcej…

 

Zatoka autobusowa przy ul. Motowskiej w Gościnie

Mieszkańcy Gościna już niebawem będą mogli się cieszyć nowo wybudowaną zatoką autobusową, która zostanie wykonana przy ulicy Mołtowskiej. Inwestycja zostanie zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

alt

Więcej…

 

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – etap II

Firma Strabag Sp. z o.o. wyłoniona w postępowaniu przetargowym rozpoczęła prace związane z przebudową ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie.

Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 659,45 metrów. Ulica po przebudowie posiadać będzienawierzchnię bitumiczną z betonu asfalotowego o szerokości 6,0 m, ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,0 m. Przebudowane zostaną wszystkie zjazdy indywidualne oraz publiczne, jak również wybudowane zostaną nowe zjazdy. W ramach przebudowy wykonana zostanie kanalizacja deszczowa.

 

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca października br.

alt

Więcej…

 

Nowy chodnik w Jarkowie

Mieszkańcy miejscowości Jarkowo doczekali się chodnika biegnącego wzdłuż drogi powiatowej nr 3308Z.

Budowa traktu dla pieszych była efektem dobrej współpracy Powiatu Kołobrzeskiego z Gminą Rymań (materiały drogowe zostały przekazane przez Powiat Kołobrzeski  - Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu). W ramach inwestycji powstało 380 mb chodnika, który ma za zadanie poprawiać bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

alt

 

Uzupełnianie poboczy wzdłuż drogi Gorawino – Jarkowo

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu przystąpili do prac związanych z uzupełnieniem poboczy wzdłuż drogi powiatowej nr 3315Z Gorawino - Jarkowo. Uzupełnione zostaną pobocza na całym odcinku wspomnianej powyżej drogi powiatowej.

alt

 

Remont drogi gruntowej Przećmino - Korzystno

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu przystąpili do remontu drogi gruntowej Przećmino – Korzystno.

Nawierzchnia drogi w miejscach najbardziej zaniżonych zostanie uzupełniona drobno mielonym gruzem i żużlem, a na pozostałym odcinku wyrównana równiarką drogową.

alt

 

Przebudowa zatoki autobusowej oraz budowa chodnika w Dygowie

Przy ulicy Kolejowej w miejscowości Dygowo pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonują prace związane z przebudowaną istniejącej zatoki autobusowej oraz budową nowego chodnika o powierzchni 100 m2.

alt

Więcej…

 

Budowa chodnika w Stramnicy

W miejscowości Stramnica prowadzone są roboty drogowe związane z budową chodnika przy drodze powiatowej 3325Z w Stramnicy na odcinkuod km 0+360,00 do końca projektowanego chodnika w miejscowości Stramnica na wysokości budynku nr 22 (dawna szkoła).

Prace drogowe wykonuje firma: Usługi Transportowe i Roboty Drogowe Zdzisław Drewkowski, ul. Grudziądzka 9a, 78-100 Kołobrzeg.

Termin wykonania prac: do 30 września 2015 r.

alt

Więcej…

 

Remont i chodnika i montaż barier ochronnych w miejscowści Charzyno

W miejscowości Charzyno pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonali remont chodnika polegający na przełożeniu nawierzchni chodnika na odcinku około 80 mb oraz umocnili skarpy rowu drogowego betonowymi płytami ażurowymi.

Na odcinku remontowanego chodnika w ramach zwiększenia bezpieczeństwa zamontowane zostały urządzenia zabezpieczające ruch pieszych w postaci barier ochronnych.

W miejscowości Charzyno pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonali remont chodnika polegający na przełożeniu nawierzchni chodnika na odcinku około 80 mb oraz umocnili skarpy rowu drogowego betonowymi płytami ażurowymi.

Na odcinku remontowanego chodnika w ramach zwiększenia bezpieczeństwa zamontowane zostały urządzenia zabezpieczające ruch pieszych w postaci barier ochronnych.

alt

Więcej…

 

Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu

Na ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wybudowali nową zatokę autobusową. Obecnie jeszcze wykonują prace związane z przebudową chodnika w celu dostosowania parametrów (wysokości) chodnika do wybudowanej zatoki.

alt

 

Remont mostu w miejscowości Niemierze

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonują prace związane z remontem dojazdów do mostu w miejscowości Niemierze. Prace polegają na wbudowaniu po obu stronach mostu masy bitumicznej na zaniżeniach  przy dojazdach.

alt

Więcej…

 

Nowa nawierzchnia na ulicy Wolności w Kołobrzegu

W związku z dużym zakresem robót związanych z wymianą przez firmę Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu sieci wodociągowej oraz przyłączeń do budynków znajdujących się wzdłuż ulicy Wolności odtworzona zostanie nawierzchnia ulicy, na której prowadzone były roboty. W chwili obecnej trwają prace związane z frezowaniem starej nawierzchni, zaś w najbliższych dniach zostanie ułożona warstwa wyrównawcza oraz warstwa ścieralna na całej długości ulicy tj. odcinek od skrzyżowania z ulicą Lotniczą do Ronda Rotmistrza Witolda Pileckiego.

alt

Więcej…

 

Nowy chodnik w Jarkowie

Na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim, a Gminą Rymań w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3308Z Byszewo – Starnin tj. w miejscowości Jarkowo zostanie wykonany nowy chodnik na długości 380 mb.

W ramach zawartej umowy Powiat Kołobrzeski udziela pomocy rzeczowej Gminie Rymań poprzez zakup i dostarczenie materiałów budowlanych, zaś Gmina Rymań zobowiązana jest do wykonania prac budowlanych związanych z budową chodnika.


alt

Więcej…

 

Nowe bariery ochronne przy ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu

Z uwagi na zapewnienie większego bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego   zamontowane zostały na długości 255 mb bariery ochronne wzdłuż ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu.

alt

Więcej…

 

Malowanie oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych

Na drogach powiatowych pozamiejskich oraz miejskich Powiatu Kołobrzeskiego trwają prace przy malowaniu oznakowania poziomego.

Wykonawcą prac jest firma P.H.U. Reozd Sp. z o.o., ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu prowadzonych prac.


alt

Więcej…

 

Drogi Powiatu Kołobrzeskiego są łatane szybciej i solidniej

Na drogach powiatowych pracuje zakupiony w grudniu ubiegłego roku nowy samochód ciężarowy wraz z remonterem drogowym typu patcher. Maszyna jest bardziej nowoczesna, a naprawa skuteczna. Najpierw ubytek oczyszczany jest powietrzem pod ciśnieniem, potem skrapiany emulsją i uzupełniany mieszanką emulsji i kruszywa – także pod wysokim ciśnieniem. Dzięki temu uzupełnienie jest trwałe. Na wierzch kładzie się kruszywo, które zabezpiecza wyrwę przed poceniem, czyli topnieniem pod wpływem wysokiej temperatury.

Praca maszyny znacznie usprawni przeprowadzenie remontów na drogach, ale nie sprawi, że ubytki znikną błyskawicznie, gdyż okres zimowy wyrządził wiele szkód, z którymi trzeba borykać się sukcesywnie.

alt

Więcej…

 

Nasadzenia na rondzie u zbiegu ulic A. Fredry i Kasprowicza w Kołobrzegu

Dokładając starań o estetykę naszego ronda u zbiegu ulic A. Fredry i Kasprowicza w Kołobrzegu Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zlecił  firmie: Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. dokonanie nowych nasadzeń. Rondo zagospodarowane zostanie zielenią, a tym samym pokryje się różnorodną i barwną roślinnością, a do wykończenia tej powierzchni użyta zostanie kora ogrodnicza oraz ozdobny kamień.

alt

Więcej…

 

Prace porządkowo – pielęgnacyjne na ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu oczyszczają pas drogowy wzdłuż ulicy Jedności Narodowej.  Prace polegają na: usunięciu nadmiaru ziemi, wyrównaniu terenu oraz obsiania trawą pasa drogowego.

alt

Więcej…

 

Ulica Zdrojowa w Kołobrzegu: wymienią chodnik

Pracownicy zatrudnieni w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w ramach robót utrzymaniowych wykonują prace związane z wymianą płytek chodnikowych przy ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu na nową kostkę brukową betonową. Łącznie zaplanowano wymianę kostki na powierzchni około 850 m2 .

Obecny remont chodnika zwiększy bezpieczeństwo oraz jednocześnie poprawi estetykę samej ulicy.

alt

Więcej…

 

Pomiary ruchu na drogach powiatowych

Od miesiąca kwietnia można spodziewać się na drogach powiatowych obserwatorów, którzy będą skrupulatnie wyliczać przejeżdżające pojazdy. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu będą wykonywać ustawowo określone obowiązki dotyczące dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego.  

Pomiar pokazuje jakie jest realne natężenie ruchu i jakiego rodzaju samochody czy motocykle poruszają się w danym miejscu. Dzięki pomiarom natężenia ruchu uzyskujemy dane o znaczeniu danej drogi w sieci dróg powiatowych. Przeprowadzane pomiary służą pomocą przy uzgadnianiu nowych obiektów przydrożnych (np. zjazdy), są niezbędne do celów projektowych i inwestycyjnych (np. budowa chodnika) oraz przy ustalaniu standardu zimowego utrzymania dróg. Pomiary dostarczają również wiedzy o prędkości pojazdów, dlatego są to podstawowe dane przy planowanych przedsięwzięciach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 

Sprzątanie po zimie dróg i ulic na terenie Powiatu Kołobrzeskiego

Utrzymanie porządku w pasie drogowym spoczywa na zarządcy drogi, w związku z czym Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu rozpoczął wiosenne sprzątanie dróg i ulic powiatowych.

Marzec i kwiecień są miesiącami, w których wykonywane są prace związane ze sprzątaniem dróg i ulic na terenie powiatu kołobrzeskiego. Sprzątanie dotyczy usunięcia materiałów uszorstniających pozostałych po zimowym utrzymaniu dróg oraz usunięcia z pasa drogowego innych zalegających odpadów.

Utrzymanie porządku jest także systematycznie realizowane poprzez usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień z poboczy i rowów przy drogach powiatowych. Zadanie to realizowane jest przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych systematycznie przez cały rok.

 

Wschodnia – będzie chodnik wraz z przejściem dla pieszych

W obrębie zatok parkingowych przy skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Chodkiewicza zostanie wykonany nowy chodnik o długości około 40 mb oraz pojawi się nowe przejście dla pieszych.

Prace związane z budową chodnika wykonują pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

alt

Więcej…

 

Wycinka drzew i zakrzaczeń

Na terenie powiatu kołobrzeskiego trwa wycinka drzew i zakrzaczeń w pasach dróg powiatowych. Prace te mają na celu przede wszystkim poprawę widoczności, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg, zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych oraz poprawę spływu wód opadowych z dróg.

Wzdłuż dróg powiatowych robi się coraz czyściej i przejrzyściej, pobocza dróg powiatowych zostają oczyszczone z zakrzaczeń i w efekcie ekipy prowadzące wycinkę można już napotkać przy drodze powiatowej Kamica – Gościno oraz Dębogard – Bardy.

Usunięte zostały także stare i suche konary, drzewa zagrażające bezpieczeństwu kierowców i te, o których wycięcie wnioskowali właściciele posesji oraz drogowcy i policjanci. Wycinkę wykonano między innymi w miejscowości Trzynik, w mieście Kołobrzeg przy ulicy Starynowskiej oraz ulicy Kasprowicza oraz wszędzie tam gdzie Zarząd Dróg Powiatowych uzyskał decyzję zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów rosnących w pasach dróg powiatowych.

 

alt

Więcej…

 

Nowy sprzęt ZDP do remontu dróg

alt

 

Zarząd Dróg Powiatowych wzbogacił się o nowy sprzęt do naprawy nawierzchni dróg. Powiat Kołobrzeski jako pierwszy w województwie może pochwalić się najwyższej klasy samochodem ciężarowy wraz z remonterem drogowym typu patcher.

Remonter jest nowoczesnym urządzeniem służącym do cząstkowej naprawy dróg przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej. Idea pracy urządzenia polega na podawaniu do głowicy roboczej, oddzielnymi przewodami, grysu, emulsji i powietrza, gdzie następuje otoczenie grysu emulsją a następnie wbudowanie pod ciśnieniem tak powstałej mieszanki w istniejący ubytek, wybój lub pęknięcie w nawierzchni. Zakupiony sprzęt znacznie ułatwi pracę. Dzięki pracy remontera nie ma konieczności stosowania kilku maszyn, jak w technologii tradycyjnej. Obsługują go 2 osoby, jest on bardzo wydajny i nieskomplikowany w obsłudze a naprawiana droga jest gotowa do eksploatacji natychmiast po naprawie. Sterowanie całością odbywa się z pulpitu znajdującego się przy głowicy roboczej. Wbudowany palnik olejowy pozwala na podgrzewanie i utrzymanie właściwej temperatury emulsji znajdującej się w zbiorniku remontera. Technologię tego typu można stosować, gdy temperatura powietrza wynosi więcej niż ok. 15 st. C, a najlepiej gdy jest ona jeszcze większa i nie ma intensywnych opadów deszczu. Dlatego właśnie optymalny okres jego działania przypada na lato.

Wykorzystanie własnego sprzętu, zakupionego w ramach projektu współfinansowany przez Unię Europejską, poprawi stan techniczny dróg lokalnych poprzez zapobieganie degradacji ich stanu do klas niższych dzięki zabiegom powierzchniowego utrwalania. Efektem tych prac będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenie jakości użytkowania dróg powiatowych.

Środki zewnętrzne przeznaczone na powyższy cel, to kwota 352 500 tys. złotych. Całkowita wartość projektu to 470 tys. złotych.

 

alt

 

Powstają kolejne chodniki, będzie bezpieczniej

Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i komfort korzystania z dróg powiatowych, znaczne nakłady finansowe zostały poniesione na budowę chodników przy drogach powiatowych. ZDP w Kołobrzegu wraz z Gminą Siemyśl, Gminą Dygowo oraz Gminą Rymań przystąpił do realizacji budowy chodników na terenach pozamiejskich.

W Gminie Siemyśl roboty już się zakończyły. Piesi którzy podążają do swoich posesji wzdłuż drogi powiatowej nr 3307Z Głąb-Gościno mają nowy chodnik. Dobiegła bowiem końca przebudowa drogi w miejscowości Byszewo polegająca na budowie chodnika i wymianie nawierzchni istniejących zjazdów w pasie drogowym. Nowy ciąg pieszy ma prawie 260 mb długości.

Blisko 450 metrowy odcinek chodnika powstał także w miejscowości Dębica w gminie Rymań. Niebawem nowe chodniki dróg powiatowych pojawią się w Bardach, Dębogardzie i przy ul. Szkolnej w Siemyślu.

Prace mogą być realizowane dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy Gminami, a Powiatem Kołobrzeskim. Inicjatywa Powiatu Kołobrzeskiego zyskała akceptację Rad Gmin i dzięki uchwale o współfinansowaniu zadań inwestycje mogą być prowadzone. W ramach umów Gminy zobowiązały się do wykonania prac budowlanych w zakresie przedmiotowych inwestycji drogowych, zaś Powiat Kołobrzeski dostarczył materiały budowlane: kostkę brukową, krawężniki oraz obrzeża chodnikowe.

alt

alt

alt

 

Wiatraki przy drodze powiatowej Gościno–Karlino

W związku z prowadzoną przez firmę Breva Sp. z o.o inwestycją w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 3300Z Gościno-Karlino związaną z budową farmy elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną w Gminie Gościno, na drodze tej wystąpił ruch samochodów ciężarowych i nienormatywnych, dowożących materiał na budowę oraz transport urządzeń i elementów elektrowni wiatrowych, który wpłynął na uszkodzenie drogi.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu podjął kroki zmierzające do zabezpieczenia nawierzchni, podpisując stosowne porozumienie z inwestorem zezwalające na wjazd samochodów ciężarowych i nienormatywnych. W ramach powyższego Breva Sp. z o.o. na własny koszt zobowiązała się do wykonania wzmocnienia drogi powiatowej nr 3300Z Gościno-Karlino na odcinku Gościno-Mołtowo około 2 km (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 162 do nowej nawierzchni w miejscowości Mołtowo na skrzyżowaniu z drogą gminną do miejscowości Skronie) oraz naprawy nierówności pobocza w/w odcinka drogi, co zabezpieczy drogę powiatową przed jej dalszym uszkadzaniem, a nawet zniszczeniem.

Od kilku dni trwają intensywne prace nad przebudową przedmiotowego odcinka drogi powiatowej. Dzięki realizacji zadania została zabezpieczona droga publiczna przed destrukcyjnym wpływem inwestycji prowadzonej w jej pobliżu, Powiat „zyska” odcinek o długości ok. 2000 metrów odnowionej na koszt inwestora nawierzchni drogi, a tym samym zostanie poprawiona dostępność komunikacyjna powiatu.

 

 alt

 

Dobiegły końca nasadzenia drzew

Aż 352 sadzonek drzew pojawiło się przy powiatowych drogach jesienią tego roku. Wśród nich są klony, buki, leszczyny, świerki oraz jesiony i jarzęby. Rośliny pojawiły się nie tylko przy miejskich drogach, ale także na terenie pozamiejskim. Nowe drzewa to gatunki ozdobne. Zostały wybrane ze względu na właściwą kompozycję przestrzeni urbanistycznej powiatu rekompensując wcześniej usuniętą zieleń z terenu pasa dróg powiatowych.

Utworzenie nowej alei przydrożnej na drodze powiatowej nr 3306Z Korzystno-Błotnica w okolicach Przećmina, to zwieńczenie realizacji kształtowania i pielęgnacji zadrzewień przydrożnych dróg powiatowych w naszym powiecie w br.

Obecnie, w dobie rozwoju przemysłu, transportu i rolnictwa najważniejszymi powodami sadzenia alei drzew jest ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, zapyleniem, erozją, a także względy estetyczne i przyrodnicze. Nowe nasadzenia pełnić będą rolę zielonego filtra zatrzymującego pyły zawieszone oraz spaliny. Dobór gatunkowy dostosowany został do panujących w pasie drogowym warunków glebowych i klimatycznych.

Zaprojektowane nasadzenia będą ciekawym elementem estetycznym w przestrzeni, które ubogacą tutejszy krajobraz.

 

 

 

 

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia

alt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

 

Tytuł projektu: „Zakup sprzętu - samochodu ciężarowego wraz z remonterem drogowym typu patcher - przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu przeznaczonego do naprawy nawierzchni drogowych"

 

Beneficjent: Powiat Kołobrzeski, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPZP.02.01.02-32-002/14-00

 

                                                           Kołobrzeg, dnia 14.11.2014 r.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA

zarządzanie projektem nr WND-RPZP.02.01.02-32-002/14 pn. „Zakup sprzętu - samochodu ciężarowego wraz z remonterem drogowym typu patcher - przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu przeznaczonego do naprawy nawierzchni drogowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Lokalna infrastruktura drogowa Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia ostatecznego rozliczenia wniosku o płatność końcową, którym jest dzień wpływu dotacji na rachunek Zleceniodawcy.


Ofertę należy  przekazać w terminie: do dnia 17.11.2014 r. godz. 14:00

Informacje dotyczące szczegółów zamówienia można uzyskać w: Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg

Osoba do kontaktu: Pan Zbigniew Pilipów, tel. (094) 352 88 10 wew. 16

 

Do pobrania

Zapytanie ofertowe z załącznikami – pobierz

 

Trwają nasadzenia drzew przy drogach powiatowych

Pierwsze jesienne dni to w Zarządzie Dróg Powiatowych tradycyjny okres szczególnie wytężonej pracy dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie zieleni w pasie drogowym. To czas sukcesywnego wykonania nasadzeń kompensacyjnych roślin. Aż 352 sadzonek drzew pojawi się przy drogach powiatowych pow. kołobrzeskiego jesienią tego roku.

Przydrożne aleje lipowe czy klonowe to nieodłączny element naszego krajobrazu, choć piękne, niestety wzrost ruchu samochodowego i idący za nim rozwój infrastruktury drogowej stawia pod znakiem zapytania przetrwanie przydrożnych drzew.

 

Przy drogach zostaną jednak posadzone nowe drzewa w ramach rekompensaty przyrodniczej, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa ruchu i potrzeb modernizacyjnych. Powstają nowe aleje i to z dala od pasa drogowego gdzie nie będą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz tam gdzie nie będą powodowały niszczenia elementów infrastruktury drogowej.

 

Pierwsze nasadzenia, dzięki którym nasz Powiat będzie jeszcze bardziej zielony i zyska malownicze aleje, zostały już zrealizowane. Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg obsadzone zostały 102 sztuki na następujących odcinkach ulic:

  • ul. Starynowska – 19 szt.

  • ul. Mickiewicza – 2 szt.

  • ul. Michałowskiego – 20 szt.

  • ul. Wylotowa 12 szt.

  • ul. Mazowiecka – 49 szt.

Podczas akcji na zieleńcach przy drogach powiatowych pojawią się tradycyjne gatunki takie, jak klon zwyczajny, jarząb pospolity czy leszczyna turecka. Dla urozmaicenia oraz poprawy estetyki roślinności w mieście Kołobrzeg, ZDP wprowadził także nowy gatunek drzewa. "Debiutantem" jest buk pospolity czerwony. Sześćdziesiąt osiem sztuk posadzono przy ul. Mazowieckiej.

Wraz z nowymi nasadzeniami kierujemy do mieszkańców miasta, turystów i wszystkich odwiedzających miejskie parki, by zwracać uwagę na wandali dewastujących drzewa oraz zieleń. W przypadku, kiedy jesteśmy świadkami takiego zdarzenia poinformujmy o nim natychmiast Policję lub Straż Miejską.

 

Projekt drogowy otrzymał dofinansowanie w ramach NPPDL

31 października 2014 r. zakończyła prace komisja powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, do oceny wniosków, złożonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, na 2015 rok.
W województwie zachodniopomorskim do dofinansowania w 2015 r. w ramach programu zgłoszono 68 wniosków, dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych. W wyniku prac komisji powstała lista rankingowa wniosków o dofinansowanie, obejmująca obie kategorie dróg.

Projekt przygotowywany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w imieniu Powiatu Kołobrzeskiego pod nazwą „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja 3323Z) – etap II”, zaklasyfikował się na 12 miejscu listy rankingowej i uzyskał dofinansowanie w kwocie 1,5 mln zł.

Zadanie objęte niniejszym dofinansowaniem stanowi drugi etap realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 3323Z dr nr 11 - Ustronie Morskie. Swym zakresem obejmuje on przebudowę istniejącej jezdni ulicy Polnej na długości 659,45 mb, polegającą na rozbiórce istniejącej, uszkodzonej i zdeformowanej nawierzchni z płyt betonowych, budowę ciągu pieszo-rowerowego, remont i wymianę elementów odwodnienia oraz realizację oznakowania pionowego i poziomego, a także innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym m.in.: wykonanie przejść dla pieszych oraz montaż barier ochronnych. Łączna wartość inwestycji 3 mln zł.

Planowany okres realizacji projektu to 01/04/2015 –31/08/2015.

 

Podpisanie umowy na zakup sprzętu do naprawy dróg

13 listopada 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu odbyła się konferencja z udziałem Dyrektora ZDP, Starosty Kołobrzeskiego, Skarbnika Powiatu oraz Członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego. Podczas spotkania podpisana została umowa na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na zakup sprzętu przeznaczonego do naprawy nawierzchni drogowych.

W ramach projektu nastąpi polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych w wyniku zakupu samochodu ciężarowego wraz z remonterem drogowym typu patcher do prowadzenia prac utrzymaniowych, remontowych i modernizacyjnych z wykorzystaniem technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Nowoczesny sprzęt drogowy posłuży do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) wprowadzając pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. Urządzenia te nadają się także do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podłużnych) pęknięć oraz głębokich ubytków i wybojów ale także do wypełniania powierzchniowych uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej. Efektem tych prac będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenie jakości użytkowania dróg powiatowych. Projekt przyczyni się także do poprawy przestrzennej spójności województwa, sprawniejszego wykorzystania dróg powiatowych jako ważnego ogniwa w systemie dróg lokalnych. Wykorzystanie własnego sprzętu, zakupionego w ramach projektu, przełoży się również na zwiększenie efektywności finansowej działalności statutowej Powiatu.

Środki przeznaczone przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie na powyższy cel, to kwota 352 500 złotych. Pozostałą kwotę stanowią środki własne Powiatu Kołobrzeskiego. Całkowita wartość projektu 470 000 złotych.

To kolejny już projekt sfinansowany w okresie ostatnich lat ze środków Urzędu Marszałkowskiego, bardzo potrzebny w codziennej pracy drogowców na rzecz bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

 

alt

 

 

Ulica Mazowiecka odżyje. Będą nowe ławki i więcej zieleni

Ku radości przechodniów, kolejnym miejscem, które zmieni swoje oblicze, jest pejzaż drogowy przy ul. Mazowieckiej. Pojawi się tu nowa zieleń oraz elementy małej architektury siedziska z materiału drewnianego.

Nareszcie można przetrwać długi spacer i w spokoju przyjrzeć się miastu. Zarząd Dróg Powiatowych ustawił nowe ławki w ciągu ulicy Mazowieckiej. Kolejne pojawią się także na ul. Wylotowej i ul. Jedności Narodowej. Celem działań jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla pieszych. Wszystkie te inwestycje zaproponowały rady osiedla. 

Przygotowania drogowców do zimowej batalii

Wprawdzie daleko nam do babiego lata, ale trudno też narzekać, że mamy słotną, zimną jesień. Taka pogoda może uśpić, osłabić czujność drogowców. A przecież bywało, że zima pokazywała swe lodowe pazury już w październiku. Wyjątkowo ciepło jak na tę porę roku ma być według prognoz synoptyków do końca listopada. Choć na mróz czy śnieg na razie się nie zanosi, to zima na pewno nadejdzie i uprzykrzy życie kierowcom. Samorząd i drogowcy ZDP są już gotowi na poradzenie sobie z pierwszymi trudnościami.

Jak co roku, od października br. na drogach powiatowych rozpoczęła się zimowa mobilizacja. Drogi powiatowe oceniane są pod kątem technicznym – sprawdzany jest stan nawierzchni, poboczy i urządzeń odwadniających. Prowadzone są prace o charakterze utrzymaniowym, remonty cząstkowe, a także udrożnienia rowów i ścieków przy krawężnikach. Wykonywane się przeglądy stanu zadrzewienia – usuwane są osłabione, martwe gałęzie oraz konary drzew, które pod naporem śniegu mogłyby zagrozić bezpieczeństwu użytkowników dróg powiatowych.

W nadchodzącym okresie zimowym 2014/2015 drogi administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu będą utrzymywane, zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami zimowego utrzymania, obowiązującymi na poszczególnych szlakach drogowych na podstawie planu zimowego utrzymania dróg w powiecie kołobrzeskim zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu w Kołobrzegu. Ilość dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi 303.740 km.

Zimowe utrzymanie dróg to zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na celu złagodzenie i docelowo, likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, które występują w okresie zimowym i powodują utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym.

Utrzymanie dróg w przejezdności zimą prowadzone jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu będącego własnością ZDP w Kołobrzegu. Na drogach powiatowych pracować będą cztery pługo-piaskarki typu STAR 244, dwa samochody marki URAL z pługami czołowymi, samochód marki KRAZ z pługiem czołowym, koparko-ładowarka HIDROMEK, równiarka drogowa, dwa ciągniki MTZ oraz dwa ciągniki URSUS do utrzymywania chodników w mieście Kołobrzeg. Posiadany specjalistyczny sprzęt niezbędny do wykonywania tego typu praz zapewni utrzymanie przejezdności na drogach powiatowych w warunkach zimowych.

Dodatkowo, w ramach usuwania śliskości zimowej nawierzchni zastosowane zostaną materiały do odladzania jezdni lub materiały uszorstniające, takie jak piasek o uziarnieniu 0-2 mm, mieszanka solno-piaskowa, która wykonywana jest na bazie ZDP. Stosowane przez służbę drogową środki uszorstniające mają na celu poprawę warunków bezpiecznego ruchu, podnosząc wartość współczynnika poślizgu.

Na cały sezon zimowy 2014/2015 zakupiono 1500 ton piasku i 500 ton soli. Dostawy materiałów, po przeprowadzaniu stosownych postępowań przetargowych, będą monitorowane na bieżąco, a ilość dostarczanych materiałów będzie uzależniona od warunków atmosferycznych. Wartość nakładów na sezon zimowy wzrasta z każdym rokiem.

 

Nowy wygląd Ronda Andersa

Dokładając starań o estetykę naszej kołobrzeskiej przyulicznej zieleni, pracownicy ZDP zadbali o nowe urządzenie i pielęgnacje zieleni na Rondzie Andersa u zbiegu ul. Mazowieckiej, Jedności Narodowej i Wolności w Kołobrzegu. Estetyczna, ubogacona florą nadaje kolorytu miejskiemu pejzażowi drogowemu – wyspa środkowa ronda. Od września można podziwiać efekt. Rondo na zewnątrz jest obsadzone kostką kamienną, natomiast „wewnątrz” krzewami i wysypane grysem ozdobnym. Szatę roślinną stanowią krzewy liściaste.

Nowa aranżacja ronda uatrakcyjnia otoczenie, oddziałuje pozytywnie na kierowców, a także będzie punktem charakterystycznym ułatwiającym orientację.

 

800 metrów nowego chodnika

Wzdłuż całej ulicy IV Dywizji Wojska Polskiego będzie przebiegał chodnik. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu rozpoczął prace związane z jego budową. Obecnie, chodnik zaczyna się od skrzyżowania z ulicą Fredry i kończy się w okolicy campingu. Do ulicy Wschodniej można przejść jezdnią lub wydeptaną wąską ścieżką. Teraz to się zmieni. Inwestycja jest w trakcie realizacji i będzie gotowa jeszcze w tym roku. Powstanie 800 metrów chodnika, a na ulicy Sułkowskiego nowe przejście dla pieszych. To kolejna inwestycja w naszym mieście, która zapewni bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg powiatowych.

 

Bezpieczna droga do szkoły

W całym powiecie trwa malowanie pasów na przejściach dla pieszych. Drogowcy chcą zdążyć przed rokiem szkolnym. Tak jak co roku, w drugiej połowie sierpnia na obszarze powiatu kołobrzeskiego odnawiane są przejścia dla pieszych znajdujące się na trasach dojścia do szkół. Akcja renowacji oznakowania poziomego nie dotyczy wyłącznie "zebr" zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie placówek, ale wszystkich przejść zbierających ruch dzieci zmierzających do szkoły, zarówno tych prowadzących ruch od przystanków komunikacji miejskiej jak i terenów mieszkalnych.

Przejść wyznaczonych do odświeżenia jest znacznie więcej niż w poprzednich latach, czego powodem jest nie tylko postępująca rozbudowa naszego powiatu, ale również priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa jego najmłodszych mieszkańców.

 

 

Budowa chodnika w Sarbii

Mieszkańcy Sarbii mogą już korzystać z części nowobudowanego chodnika przy drodze powiatowej Karcino-Drzonowo-Bogusławiec.Prowadzona przez ZDP inwestycja, ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z tej drogi.

Nowy chodnik nie tylko poprawi wizerunek estetyczny tej części Powiatu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców.


 

Wizyta na budowie I etapu obwodnicy

Dyrektor ZDP i współpracownicy odwiedzili w dniu 18 lipca br. miejsce budowy największej inwestycji drogowej w mieście, realizowanej w ramach projektu ,,Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I". Inwestycja obejmuje budowę nowego układu drogowego poprawiającego dostęp do kołobrzeskiego portu wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

W ramach projektu zaplanowano budowę nowego przebiegu ulicy na odcinku od ulicy Portowej do ul. Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej wraz z przebudową skrzyżowania tych ulic; budowę mostu drogowego nad rzeką Parsętą o długości 105 m i wysokości w najwyższym punkcie 27 m; budowę dwóch estakad o łącznej długości 203 m; przebudowę przejazdu kolejowego ze zmianą jego kategorii oraz przebudowę odcinka ul. Solnej. Dzięki unijnym środkom miasto usprawni wewnętrzną komunikację i uzyska sieć nowych dróg. To bardzo ważne, szczególnie w sezonie letnim, gdy odwiedzają nas dziesiątki tysięcy turystów.

Podczas wizytacji kierownik budowy firmy SKANSKA omówił szczegółowo założenia projektowe inwestycji, etapy jej wykonania oraz zauważalny postęp trwających prac. Podkreślił również, że termin prac jest dochowany. Nowy most drogowy zostanie oddany do użytkowania do końca br.

Więcej informacji na: www.mostdoportu.kolobrzeg.eu

 

 

 

 

 


 

Pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych

W ramach poddziałania 2.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (ogłoszonego w maju br.) dnia 24 lipca 2014 r. Zarząd Dróg Powiatowych złożył wniosek o dofinansowanie zadania na zakup samochodu ciężarowego oraz remontera drogowego typu patcher przeznaczonego do naprawy nawierzchni drogowych. Maksymalny poziom dofinansowania stanowi 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Wsparcie sprzętowe powiatu umożliwi usprawnienie prowadzanych prac remontowych na drogach powiatowych opartych na technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.


 

Ulica Starynowska - bezpieczna droga do szkoły

Agatka" to znak drogowy, który informuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci, kierowcy powinni więc zachować wyjątkową ostrożność. Żeby zadziałał musi być widoczny. Zaszła zatem potrzeba wykonania dodatkowego oznakowania poziomego na drodze powiatowej 3355Z ulicy Starynowskiej w Kołobrzegu w celu wyznaczenia bezpiecznej drogi do szkoły. Mieszkańcy tamtejszego osiedla zwracali uwagę na niebezpieczną drogę, jaką każdego dnia pokonywać muszą uczniowie.

Drogowcy z myślą o bezpieczeństwie dzieci, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 6 umieścili przed istniejącymi przejściami dla pieszych dodatkowe oznakowanie poziome informujące, że jest ono często uczęszczane przez dzieci.

Wprowadzone zmiany z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły. Ważne jednak, aby piesi i kierowcy w dalszym ciągu pamiętali o przestrzeganiu przepisów drogowych w tej okolicy i zwracali uwagę na nowe znaki.

 

 


 

Prace porządkowe na drogach powiatowych

W całym regionie na drogach powiatowych trwają letnie prace utrzymaniowe. Prowadzone są prace remontowe, konserwacyjne i porządkowe przez pracowników ZDP w Kołobrzegu.

Wiosna i lato to czas zamiatania mechanicznego ulic i konserwacji zieleni w tym wycinka krzewów i drzew ograniczających tzw. skrajnię pionową i poziomą, a także nowe nasadzenia. Wykonywane są usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, polegające między innymi na wycince drzew, podcince drzew, podcince suchych gałęzi drzew, wycince zakrzaczeń, karczowaniu pni drzew w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu kołobrzeskiego. Pielęgnacja zieleni to również koszenie poboczy i renowacja rowów odwadniających. W sezonie to średnio 3 przejazdy sprzętu po wszystkich drogach powiatowych w szczególności na skrzyżowaniach, łukach drogi, przy znakach drogowych, przepustach, mostach i w innych miejscach niebezpiecznych. Prace potrwają do końca września br.


 

Nowy próg zwalniający we Wrzosowie

Na wniosek mieszkańców, ale także w wyniku własnych obserwacji drogowcy montują obecnie próg zwalniający (wyspowy) w ciągu drogi powiatowej 3329Z Wrzosowo-Ubysławice. Ma on na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa oraz spowolnienie ruchu pojazdów przed Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie.

 


 

Aktualizacja systemu RoadMan

Zespół ZDP ukończył w lipcu prace nad aktualizacją oprogramowania RoadMan w zakresie:

  • ewidencji oraz fotorejestracji na drodze 3301Z Grzybowo-Stary Borek – długość 3168 m;

  • ewidencji oraz fotorejestracji na drodze 3308Z Byszewo-Starnin – długość 14748 m;

  • ewidencji oraz fotorejestracji na drodze 3355Z Karcino-Kołobrzeg – długość 14976 m;

  • ewidencji oraz fotorejestracji na drodze 3330Z Kołobrzeg-Budzistowo – długość 1193 m.

RoadMan jest to najnowszy produkt dostępny w ofercie spółki Lehmann+Partner, pełniący funkcję systemu wspomagającego zarządzanie drogami i obiektami mostowymi. Cyfrowy plan liniowy przedstawia drogę wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz wszelkimi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to dokument niezbędny do utrzymania prawidłowego oznakowania na drodze. Posiadanie kompletu aktualnych danych wykonanych w programie komputerowym RoadMan ułatwi zarządzanie drogami Powiatu Kołobrzeskiego. 

Remont nawierzchni drogi dojazdowej

Od kilku dni ZDP prowadzi wyczekiwany przez użytkowników remont nawierzchni drogi dojazdowej do ul. Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej 3354Z ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu. Na odcinku 20 mb została wzmocniona warstwa podbudowy oraz położona nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Remont zjazdu spowoduje polepszenie dostępności komunikacyjnej do zabudowań mieszkańców zlokalizowanych w jej rejonie i wyeliminuje przypadki uszkodzeń pojazdów. 

Przygotowania do zimy

Początek jesieni to czas przygotowywania do zbliżającej się „akcji zima”. Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym to przede wszystkim walka z żywiołami atmosferycznymi w celu utrzymania ciągłości ruchu drogowego oraz stworzenia jak najkorzystniejszych warunków dla użytkowników dróg.

W miesiącach od listopada do marca praca Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu koncentruje się głównie na zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych. Akcja zimowego utrzymania dróg prowadzona jest w zależności od potrzeb, zgodnie ze standardami zimowego utrzymania, obowiązującymi na poszczególnych szlakach drogowych na podstawie planu zimowego utrzymania dróg w powiecie kołobrzeskim.

Więcej…

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl